Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

zupa-z-nietzschego
zupa-z-nietzschego
zupa-z-nietzschego
zupa-z-nietzschego
zupa-z-nietzschego
zupa-z-nietzschego
zupa-z-nietzschego
Moja mama kiedyś powiedziała, że w naszym życiu są tacy ludzie, których spotykamy za wcześnie lub za późno. Śmiałam się z tego, ale teraz widzę, że miała rację. Pozostaje tylko żałować, że czas ułożył się na waszą niekorzyść.
— Znalezione w sieci
zupa-z-nietzschego
2527 3d80 500
zupa-z-nietzschego
zupa-z-nietzschego
9846 6345 500
Reposted fromRowena Rowena vialemkove lemkove
zupa-z-nietzschego
zupa-z-nietzschego
7171 1969 500
Reposted fromsquall squall vialemkove lemkove
zupa-z-nietzschego
7050 d598
Reposted fromfungi fungi vialemkove lemkove
zupa-z-nietzschego
Było parę rzeczy, które chciałam mu powiedzieć, ale wiedziałam, że go zranią. Więc pogrzebałam je w sobie i pozwoliłam, by raniły mnie.
— Jonathan Safran Foer - "Strasznie głośno, niesamowicie blisko"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialemkove lemkove
zupa-z-nietzschego
8450 49eb 500
OH GODS WHY
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie vialemkove lemkove
zupa-z-nietzschego
Reposted frombluuu bluuu vialemkove lemkove
zupa-z-nietzschego
zupa-z-nietzschego
8610 1628
zupa-z-nietzschego
7160 5483 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic vialemkove lemkove
zupa-z-nietzschego
7059 a315
Reposted fromrol rol vialemkove lemkove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl