Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2018

zupa-z-nietzschego
zupa-z-nietzschego
7330 6935
Reposted fromtichga tichga vialemkove lemkove
zupa-z-nietzschego
6986 fb5a
Reposted fromzciach zciach vialemkove lemkove
zupa-z-nietzschego
zupa-z-nietzschego
9288 1628 500
we have a question
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen vialemkove lemkove
zupa-z-nietzschego
zupa-z-nietzschego
Reposted fromTullfrog Tullfrog vialemkove lemkove
zupa-z-nietzschego
8343 f037 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakrimson krimson
zupa-z-nietzschego
5699 2bca
Reposted fromzciach zciach viakrimson krimson
zupa-z-nietzschego
zupa-z-nietzschego

"Teraz w USA ogłasza się wyniki chyba najdłuższych w historii psychologii i medycyny badań nad szczęściem i zdrowiem ludzi. Zaczęto je robić już w 1938 roku. Do badania zaproszona najpierw kilkuset studentów Harvardu (między innymi Johna Kennedy’ego). Z czasem dołączono do tego mieszkańców Bostonu, ale tym razem ludzi z niskim wykształceniem, często z marginesu społecznego. I pytano ich cyklicznie przez kilkadziesiąt lat: „Co jest dla ciebie sensem życia i źródłem szczęścia?” I większość badanych mając 20-30 lat mówiło, że pieniądze i sława. Koło 40-stki zaczęli mówić różnymi słowami coś, co powtarzali już do śmierci i tym czymś były relacje. Okazało się, że rzeczywistym źródłem szczęścia dla człowieka, który już coś przeżył i popróbował są wyłącznie relacje. Relacje intymne, miłosne, społeczne. To jest podstawowe źródło szczęścia. Co więcej, udało się w tych badaniach wykazać, że ludzie którzy odczuwają spełnienie w obszarze relacji, mają znacznie lepsze parametry przeżycia i zdrowia. Jaki z tego wniosek? Dbaj o swoje ciało i zdrowie, ale dbaj też o relacje, traktując je szerzej niż miłość, bo one decydują w największym stopniu o zdrowiu twojego mózgu. Więc wracając do głównego tematu naszej rozmowy wychodzi na to, że to samotność i niskie poczucie własnej wartości są źródłem największego nieszczęścia".

Z wywiadu z Jackiem Santorskim

Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialemkove lemkove
zupa-z-nietzschego
Reposted fromFlau Flau vialemkove lemkove
zupa-z-nietzschego
Reposted fromAgnya Agnya vialemkove lemkove
zupa-z-nietzschego
1222 f037 500
Reposted frompiehus piehus vialemkove lemkove
6449 4b24 500

pumpkinspicepunani:

peashooter85:

Modern technology is making us anti-social!

It’s almost like people would rather not talk to every random stranger they see in public.

Reposted fromblinkingkills blinkingkills vialemkove lemkove
zupa-z-nietzschego
zupa-z-nietzschego
1060 41d0 500
Reposted frombudas budas vialemkove lemkove
zupa-z-nietzschego
5009 862d 500
Reposted fromuoun uoun vialemkove lemkove
zupa-z-nietzschego
1059 300a 500
Reposted frombudas budas vialemkove lemkove
zupa-z-nietzschego
1348 e6cd
Reposted fromzciach zciach vialemkove lemkove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl